You are currently viewing با پین باهیس در امنیت کامل خواهید بود

با پین باهیس در امنیت کامل خواهید بود

با پین باهیس در امنیت کامل خواهید بود

امنیت کامل در پین باهیس

با پین باهیس در امنیت کامل خواهید بود

کاربران عزیز در جریان باشید که مجموعه پین باهیس هیچ گاه برای ثبت نام اولیه شما
و درخواست پرداخت ها و برداشت های شما در ابتدا از شما درخواست مدارک شناسایی نخواهد کرد.

دقت فرمایید که اطلاعات حساب کاربری شما در سایت باید
دقیقا با اطلاعات شناسنامه ای و کارت بانکیتان مطابقت داشته باشد
در صورتی که مجموعه پین باهیس برای مواردی همچون ویراییش اطلاعات حساب کاربری .
با پین باهیس در امنیت کامل خواهید بود

وجود حساب های کاربری متعدد . عدم تطابق اطلاعات کارت بانکی پرداخت کننده و برداشت کننده.

تثبیت فعالیت های غیر معمول کاربران و غیره از کاربران عزیز سایت در خواست مدارک شناسایی نماید
اطمینان داشته باشید که آن مدارک در همان لحظه بعد از بررسی و تایید شده و به هیچ عنوان ثبت و یا نگهداری نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید